Vedtægter


 
§1 Foreningens navn og hjemsted
a Foreningens navn er Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening.
b Foreningen er stiftet 14. august 1979.
c Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune.
d Foreningen er tilknyttet DGI Sønderjylland, og derved undergivet Landsdels-foreningens vedtægter.
   
§2 Formål
  Foreningens formål er;
a at samle børn, unge og ældre til gymnastik og andet kulturelt virke
b at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel
   
§3 Medlemskreds
a Alle, der har lyst til at dyrke fællesskab og gymnastik, og som kan stå inde for foreningens vedtægter, kan blive medlem af foreningen.
b Alle kan blive støttemedlem ved at betale det fastsatte kontingent. Støttemedlemmer er stemmeberettigede på lige fod med de øvrige medlemmer.
c Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund til det.
d Det udelukkede medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.
   
§4 Generalforsamling
a Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.
b Generalforsamlingen skal bekendtgøres som minimum på hjemmesiden mindst 14 dage før.
c Dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent
 
  1. Bestyrelsens beretning
 
  1. Revideret regnskab
 
  1. Indkomne forslag
 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 
  1. Valg af 1 suppleant
 
  1. Valg af 1 revisor
  2. Eventuelt
d Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 4 dage før generalforsamlingen (dog undtaget forslag til vedtægtsændringer, som skal være i hænde 14 dage før – se §9)
e På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.
f Dog kræves til genoptagelse af udelukkede medlemmer, samt til ændring af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af de fremmødtes afgivne stemmer er for forslaget.
g Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer og støttemedlemmer der er fyldt 14 år. Børn under 14 år repræsenteres af en forældre/værge.
h Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§5 Ekstraordinær generalforsamling
a Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen kræver det, og skal indkaldes når mindst ¼ af alle medlemmer stiller skriftligt krav til bestyrelsen sammen med forslag til dagsorden.
b Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at bestyrelsen har modtaget den ønskede dagsorden. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
   
§6 Foreningens daglige ledelse
a Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
b Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår det 1. år og 3 det efterfølgende år.
c Der vælges endvidere en suppleant, hvis valg gælder for 1 år.
d Hvis suppleanten træder ind i bestyrelsen, sidder vedkommende den supplerende valgperiode ud.
e Desuden vælges 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, således at 1 revisor er på valg hvert år.
f Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
g Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dvs. når minimum 3 medlemmer stemmer for.
h Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt og bestyrelsesmøder afholdes for lukkede døre mindst 4 gange årligt.
i Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.
   
§7 Økonomi, regnskab og revision
a Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
b Inden generalforsamlingen i februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab til revisorerne.
c På hver ordinær generalforsamling fremlægges underskrevet årsregnskab med tilhørende status. Årsregnskabet skal være underskrevet af kasserer, revisorer og formand.
   
§8 Tegningsregler og hæftelser
a Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved låneoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
b Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtigelser, men alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
c Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingent forpligtigelsen.
d Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
   
§9 Vedtægtsændringer
a Foreningens vedtægter kan ændres på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er sendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
b Forslaget er vedtaget når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
   
§10 Opløsning
a Forslag til opløsning af foreningen skal angives som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
b I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt, formue mm., som dog under alle omstændigheder skal anvendes til formål i Løgumkloster området i henhold til foreningens formålsparagraf.
   
   
  

Vedtægter er ændret og således vedtaget på generalforsamlingen

Løgumkloster, den 21. februar 2013

Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening CVR:29955662 | Enghavevej 23 | 6240 Løgumkloster | Tlf.: +45 28515984